PC HRY - KAM VIRTUALITA SMĚŘUJE...

2010/2011
Žáci 1. ročníku čtyřletého studia vytvořili prezentace na téma:

Co bych mohl/-a naučit učitele/-ku IVT z oboru IVT, např. strategie oblíbené PC hry, struktura a vlastnosti oblíbeného situ anebo programu...

Podtitul prezentace spočíval ve vysvětlení vyučujícímu (mně), co bych se měla naučit a učit je při hodinách IVT.

 

ICT jsou všeobecně nahlíženy jako inovační prostředek, který může zásadně změnit stávající situaci. Odborné úvahy se vesměs soustřeďují na inovační potenciál ICT a to v oblasti didaktické. Předpokládá se, že propojení ICT s běžnou výukou povede k aktivnější roli žáka (Brdička, 2003). Ráda bych zmínila simultánní problém při výuce IVT, tedy použití ICT prostředků nahlíženo koncepčními vztahy učitele a žáka.

 

Kauzuistika – IVT 1.C, 2010/2011

Reálným příkladem (školní rok 2010 - 2011) může být výuka IVT v 1. ročníku čtyřletého studia. Žáci byli ke studiu přijati bez přijímacích zkoušek a jejich průměr známek z 9. třídy základní školy byl na poměry gymnaziální úrovně velmi podprůměrný. V poletí nebyl ani jeden žák ze třídy bez jedné dostatečné (4). Je jasné, že studijní předpoklady žáků jsou velmi slabé, navíc v rámci nařízených úspor zřizovatele školy, Krajského úřadu Ústeckého kraje se 2 hodinová dotace pro třídu, která má být rozdělena na dvě skupiny žáků nemohla realizovat z důvodů finančních škrtů. Učitelé můžou odučit maximálně 2 hodiny přesčasů.


Celá třída žáků absolvovala pololetní výuku na počítačích (IVT), které se velmi těžko ovládaly. Připojení na místní síť bylo problematické a připojení k internetu zoufale pomalé. Některé programy se přes síť otevíraly i 20 minut.


  Žáci velmi rychle pochopili, že moje role učitele je ohrožena v několika bodech:
  - jako učitel nemůžu nabídnout žákům dostatečně kvalitní (anebo základní), technické zázemí pro výuku.
  - jako učitel nemám aprobaci IVT a vyučuji předmět jako autodidakt, který může posílit vzdělávací program praktickou zkušeností v oboru grafiky a mediální výchovy, ovšem s absencí výuky s propojením matematických funkcí.

   

  Jako učitel nejsem schopna uplatnit ani bazálně kompilovat uvedenou moc:

  1.) Moc připsanou – titul. Nejsem vybavena ani nemám jinak legislativně potvrzenou pravomoc z oboru IVT.

  2.) Moc výkonnou – trest anebo hrozba trestu. Je těžké trestat žáky odejmutím přístupu k počítači, tím že je odvedu do učebny, kde není žádná projekční technika, kde je výuka jasně frontální a zvládnutí třídy pouhým diktováním teorie o počítačích a technologiích principiálně odmítám. Navíc bych trestala nejvíc sebe. Naučit se nazpaměť řadu hesel jen proto, že vykrývám personální nedostatky příspěvkové organizace. Odmítám způsob výuky bez konfrontace a vlastní zkušenosti.

  3.) Moc odměňovací – schopnost odměnit jednotlivce. Při zadání úkolu, hledání informace, která slouží k ukotvení sdělených poznatků je při výuce zvýhodněn žák, který má vlastní připojení k Internetu anebo vlastní notebook, který je připojen na jiný okruh školní sítě. Nelze aplikovat odměňování, protože nelze zadat proveditelný úkol.

  4.) Moc expertní – je založena na exkluzivní znalosti. Žáci akceptují učitelovu vědomostní převahu. Nelze zaujmout žáky praktickou výukou a procvičováním, když neakceptují používání freewaru a v podstatě upřednostňují nezákonnou krádež softwaru na který jsou zvyklí. Na základních školách se někteří z nich vzdělávali v placených programech a freewarové náhražky striktně odmítají.

  5.) Moc vztahovou – zalíbit se oblíbenému člověku. Žáci „jdou učiteli na ruku“ jednoduše proto, že ho mají rádi. Nelze uplatnit na celou třídu zvlášť pokud se ve třídě objeví jedinec s naprosto asociálním chováním, který nelze ničím zklidnit, zaujmout, přesvědčit, protože tento typ žáka potřebuje specifický, individuální přístup, který nelze za zmíněných podmínek ve třídě uplatňovat.

 

Důsledkem faktu, že dříve byl dětem ve škole i v rodině svět dospělých nejprve představen v idealizované podobě a postupně byly seznamovány s reálným stavem skutečnosti, dnes znají nezidealizované reálie z televize dříve než idealizované vzory (Meyrovitz, 2006). Idealizované vzory potom teenageři nahlížejí jako lživé a špatné.
Informace jsou nekontrolovatelné a potenciálně přístupné komukoliv, protože nejsou vázány na prostor nebo čas. Nepotřebujeme k jejich získávání ani základní dovednost (čtení), takže plánovitá a pozvolná socializace je narušená a v ohrožení.

Děti se nekontrolovatelně nabourávají díky internetu do světa dospělých a dochází tak ke směšování informačních kanálů. Výklad učitele je konfrontován s informacemi z televize nebo internetu.

PREZENTACE ŽÁKŮ

Vybrala jsem zde prezentace, které nastíní zájem vzdělávací skupiny. Každý z přítomných žáků přednesl osobně podrobnosti z prezentace před svými kolegy a na základě dotazů ode mne jako učitele a spolužáků vznikl velmi cenný prožitek s až strašidelným závěrem.

Minimálně 5 žáků z celkového počtu 22 veřejně přiznali závislost na určité PC hře. Z psychologicko-sociálního aspektu můžeme na samotné přiznání pohlížet jako exhibici a získávání kreditů v pro ně společensky důležitém seskupení, kterým třída bezesporu je, ale současně skepticky hledáme východisko jak pomoci v představách, které si upevňují vizí, že můžou pro někoho za peníze hrát (né, programovat anebo vyvíjet strategie), ale pouze procházet systémem předprogramované hry.

Je naivní si myslet, že děti od počítačů samovolně odejdou, anebo když se tak stane, bylo by dobré analyzovat "Proč se tak stalo?" a sumarizovat si jednotlivé východiska:

 • školák se zamiluje (reálně do spolužačky/spolužáka), tedy do fyzické osoby díky které počítač vypne/nezapne
 • školák se zamiluje (reálně do spolužačky/spolužáka), tedy do fyzické osoby díky které počítač sice nevypne, ale tráví víc času v prostoru sociální sítě nebo komunikačních kanálů
 • školák objeví chemické dobrodružství psychotropních látek a ve spojení s virtuální zkušeností neobstojí ani na sociálních sítí a stáva se společenským outsider
 • školáka imponuje představa budoucnosti, snu, vize a musí vynaložit mnoho skutečné energie k realizaci, objevil se v jeho životě vzor, anebo si ho uvědomil a pokusí se vlastním způsobem reflektovat vlastní postoj.

Následující prezentace žáků nejsou upraveny nebo jinak přizpůsobeny:

holman.pdf (617,7 kB)
kocova.pdf (93,6 kB)

kulichova.pdf (252,2 kB)
morkes.pdf (500,1 kB)
salata.pdf (221,6 kB)
solovjov.pdf (97 kB)
vlcek.pdf (402,6 kB)
voboril.pdf (762 kB)
Žuravský.pdf (44,2 kB)

Momentálně zpracovávám analýzu a konceptualizaci výše představených prezentací včetně zakotvené teorie.