Proč Světec?

Co mne vedlo k realizaci výstavy TRANSFORMACE EXPRESE - spolupráce s dívkami z Výchovného ústavu z Kostomlat pod Milešovkou?

Cestou z Duchcova do Kostomlat míjíte Světec. Název obce na mě zapůsobil. Během roku 2009 se ke mně dostala pozvánka na místní vernisáž výstavy s výhledem vlastní prezentace. V té době vznikaly velkoformátové fotografie zasazené do exteriérů Severočeských dolů v nedaleké Bílině. Bylo mi jasné, že tento druh umění nelze v členěném prostoru, bývalé fary prezentovat. Příprava vlastní výstavy v galerii, která je přístupná pouze v úřední hodiny obecního úřadu mi přišlo neefektivní. Nemůžu si dovolit vystavovat na vlastní náklady v malé, zaváté obci. Energetický výdaj je příliš neúměrný k získané zpětné vazbě, pokud bych vůbec nějakou očekávala.

Pro výstavu dívek z Pasťáku je to ovšem ten nejvhodnější prostor. Nedaleko Kostomlat, dívky nemají moc velkou šanci se vytratit a utéct, intimní až rodinný prostor bývalé fary dodal výstavě zvláštní exkluzivitu. Nejednalo se o prázdně pověšené obrazy na stěnách, ale snad i díky technickému stavu galerie jsme (tedy dívky) mohly pojednat zdi texty.

Nabízeli se v kraji ještě další místa v čele s Regionálním muzeem v Teplicích, ale prostor pro prezentaci by vystavené práce příliš definoval směrem k výstavám typu základních uměleckých škol od čeho jsem se regionálně chtěla vyvázat a navíc je nutné zaplatit pronájem v hodnotě 10.000 Kč a za tuto sumu jsem mohla odvést dívky 5 x do Národní galerie v Praze a zpět.

 

Galerie Vojtěcha Preissiga ve Světci

Kulturní památku – bývalou faru – odkoupila obec Světec od Římskokatolické církve v říjnu 2001. Budova fary byla zrekonstruována z dotace MMR, sponzorského daru ČEZ a z rozpočtu obce. Prostory slouží ke společensko-kulturním akcím a je zde umístěna „ Galerie Vojtěcha Preissiga“.

Něco málo k historii Světce a přilehlého okolí
První písemné zmínky o Světci můžeme najít v historických pramenech v letech 1209, kdy obec nesla název Swetiz, během l3.století pak Sowez, Swietecz a Swietetz. České jméno obce vzniklo podle A. Profouse z termínu "světec"- svatý. 
Historie obce je spjata se založením kláštera kanovnic božího hrobu ve Světci. Jednalo se o ženskou větev řádu Křížovníků s červeným křížem, která u nás měla jediný konvent právě ve Světci. Konvent vznikl okolo roku 1227. Klášter řádu Božího hrobu se řídil regulemi sv. Augustina. Znakem řádových sester byl červený dvojitý kříž (patriarší) v černém poli.
Obec Světec, centrum zdejšího arcibiskupského panství si udržela až do poloviny 18.století svůj výhradně zemědělský charakter. Významný zvrat ve vývoji vsi zaznamenal objev uhelné sloje na arcibiskupských statcích ve Světci roku 1765. Na základě toho byla zde v roce 1770 otevřena šachta "Florentini", ke které se později začaly připojovat další, 1928 vytvořily tyto doly komplex "Patria I - III ".
Po zrušení vrchnostenské správy v roce 1850 a správní reformě došlo k vytvoření politické obce Světec. Obec v tomto období výrazně posílila svůj průmyslový charakter tak, že zdejší zemědělství začalo výrazně upadat. Přímým odrazem zprůmyslnění této oblasti bylo i zvýšení počtu obyvatel.
Se vznikem Československé republiky po roce 1918 je rovněž spojena rozsáhlá konfiskace arcibiskupského velkostatku ve Světci, který byl zabrán v rámci pozemkové reformy. Jednalo se již pouze o pozemky. Doly nechali předchozí arcibiskupští majitelé panství odprodat.
30.léta proběhla i ve Světci ve znamení hospodářské krize. Ta zasáhla i zdejší doly a docházelo k rozsáhlému propouštění. 1938 připadl Světec podobně jako okolní obce k říši v rámci vytvořené sudetské župy. V roce 1943 zřídili Němci v okolí Světce a v sokolovně zajatecký tábor.
Osvobozením Světce končí jedna z kapitol vývoje této obce a nastupuje
z hlediska vývoje správy nové období spojované s existencí národních výborů. Obec Světec je obcí teplického okresu.